APARANBLOG.DO.AM Երեքշաբթի, 16.07.2019, 23:45
Ողջույն Гость | RSS
Մենյու

Աշխատել ՀԵշտ
 - Всё для максимальной раскрутки!

Չաթ
Для добавления сообщения зарегистрируйтесь.

Հարցեր
  
  
ԻՆՉԻ ՄԱՍԻՆ ԱՎԵԼԻՇԱՏ ԿՑԱՆԿԱՆԱՅԻՔ ՏԵՍՆԵԼ ԿԱՅՔՈՒՄ?
  
  
   Результат опроса Արդյունքները Все опросы нашего сайта Արխիվ
  
  
Ընդհանուր: 802  
  

Պրոֆիլ
Երեքշաբթի
16.07.2019
23:45

Вы вошли как: Гость IP Адрес: 54.196.116.3 Группа: Гости Личных сообщений:02.12.2013
Flag Counter

Այցեյություն 15.11

Главная » 2012 » Ապրիլ » 23 » Հայոց Ցեղասպանության Հետևանքները
14:28
Հայոց Ցեղասպանության Հետևանքները

¶ñ»Ã» Ù»Ï ¹³ñ ¿ ³Ýó»É Ø»Í »Õ»éÝÇó£ ê³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ ¿É ³Û¹ Ññ»ß³íáñ ѳñí³ÍÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý г۳ëï³ÝÁ« Ñ³Û ³½·Á »õ Ù»½³ÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ£ г۳ëï³ÝÇ »õ ѳÛáõÃÛ³Ý Ï³½¹áõñáõÙÁ ¹»é ß³ï »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ¿ å³Ñ³Ýç»Éáõ£ ƱÝã ¿ñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û ³½·Ç ³å³·³ÛÇ Ñ³Ù³ñ« DZÝã »Ý Ý߳ݳÏáõÙ Ù»ñ ïí³Í ÏáñáõëïÝ»ñÁ« ÇÝãå»±ë ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ Ù»ñ ³Ûëûñí³ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³£ ²Ûë ѳñó»ñÁ« áñù³Ý ¿É ½³ñٳݳÉÇ ¿« Ù»½³ÝáõÙ Áëï ³ñųÝíáõÛÝ ã»Ý ùÝÝí³Í£ ²í»ÉÇ ×Çßïª ³Ûë ѳñó»ñÇÝ Ù»Ýù ïí»É »Ýù ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ñáõ½³Ï³Ý å³ï³ë˳ÝÝ»ñª ûñ³Ý³Éáí ·Ý³Ñ³ï»É гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ Ýñ³ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí£

гٳéáï³µ³ñ áõñí³·Í»Ýù ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý å³ï׳é³Í ½áÑ»ñÝ áõ ÏáñáõëïÝ»ñÁ »õ ¹ñ³Ýó »ñϳñ³Å³ÙÏ»ïª ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ ½·³óÝ»É ïíáÕ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ£

λÝë³ï³ñ³ÍùÇ Ïáñáõëï

ØÇÝã»õ 1915é Ñ³Û ¿ÃÝáëÇ ÑÇݷѳ½³ñ³ÙÛ³ ·áÛ³ï»õÙ³Ý ï³ñ³ÍùÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ³ÙµáÕç гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÁ« ³ÛëÇÝùݪ å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ£ ²ß˳ñѳ鳽ٳí³ñ³Ï³Ý ³éáõÙáí ³Ûë ٻͪ ³í»ÉÇ ù³Ý 350000ù³é©ÏÙ ½µ³Õ»óÝáÕ ï³ñ³ÍùÁ ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ ÙÇ Ñëϳ µ»ñ¹Ç« áñÝ áõÝÇ ÙÇ ß³ñù å³ßïå³Ý³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñ« áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãáõñÝ Ç íÇ׳ÏÇ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³å³Ñáí»É Çñ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ£ ä³ßïå³Ý³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇëÇ ·ñ³íáõÙÁ ûï³ñ ½³íÃÇãÇ ÏáÕÙÇó ¹»é»õë ã¿ñ Ý߳ݳÏáõ٠г۳ëï³ÝÇ ·ñ³íáõÙ« ù³ÝÇ áñ Ù»Ï áõñÇß ßñç³Ýáõ٠ϳ٠ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Ï»Ýïñáݳó³Í ѳÛÏ³Ï³Ý áõÅ»ñÁ ÙÇßï Ç íÇ׳ÏÇ ¿ÇÝ ÉÇÝáõÙ í»ñ³ËÙµ³íáñí»É áõ« ѳñÙ³ñ ³éÇÃÁ áñë³Éáí« Ñ³Ï³Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý ³ÝóÝ»É »õ í»ñ³ïÇñ³Ý³É г۳ëï³ÝÇ ½³íÃí³Í ï³ñ³ÍùÇÝ£ ²í»ÉÇ áõߪ ³Ù»Ý³Í³Ýñ 15-19-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ« »ñµ г۳ëï³ÝÇ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏáñͳÝí»É ¿ñ« ÇëÏ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ áãÝã³óí»É ¿ÇÝ áõ í»ñ³óí»É ³ëå³ñ»½Çó ¥Ù³Ýñ ½áñ³ÙdzíáñáõÙÝ»ñ ¿ÇÝ å³Ñå³Ýí»É ÙdzÛÝ ³é³ÝÓÇÝ É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ¤« г۳ëï³Ý »ñÏñÇ ·áÛ³ï»õÙ³Ý ·É˳íáñ ³éѳí³ïãÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ ¿ñª Ýñ³ ï³ñ³Íùáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý ï³ññÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ Ï³½Ù»ÉÁ£

ºñµ ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý áõ ÃáõñùÙ»Ý³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù Ãáõñù-å³ñëÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí г۳ëï³ÝÇ áñ»õ¿ Ù³ë ³í»ñíáõÙ ¿ñ ¥»ñµ»ÙÝ ·ñ»Ã» ³ÝÙ³ñ¹³µÝ³Ï ¹³éÝáõÙ¤« ß³ï ã³Ýó³Í г۳ëï³ÝÇ ÙÛáõë Ù³ë»ñáõÙ ³å³ëï³Ý³Í ѳÛáõÃÛáõÝÁ« ϳñÍ»ë Ù³·ÝÇë³Ï³Ý Ó·áճϳÝáõÃÛáõÝ áõݻݳÉáí ѳÛñ»ÝÇ« å³å»Ý³Ï³Ý ÑáÕÇ Ýϳïٳٵ« ¹³ñÓÛ³É í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ñª ÙÇßï Ñáõë³Éáí« áñ ѳÛñ»ÝÇùÁ í³Õ û áõß Ó»éù ¿ µ»ñ»Éáõ ³½³ïáõÃÛáõÝ« ³ÝϳËáõÃÛáõÝ« ïÝï»ë³Ï³Ý »õ é³½Ù³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝ£ г۳ëï³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÝ áõ ·³í³éÝ»ñÁ ëáëÏ ï³ñ³Íù ã¿ÇÝ« ³ÛÉ ÑÇݷѳ½³ñ³ÙÛ³ Ï»Ýë³ï³ñ³Íù áõ ѳÛñ»ÝÇù£ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ³Ñ³íáñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ ³ÛÝ ¿« áñ ѳۻñÇÝ ûï³ñ³óñ»É »õ ³Ýç³ï»É »Ý Çñ»Ýó Ï»Ýë³ï³ñ³ÍùÇó£ è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ³éáõÙáí Ï»Ýë³ï³ñ³ÍùÇ ÏáñáõëïÁ ½ñÏ»É ¿ ѳۻñÇÝ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ßñç³Ý áõݻݳÉáõ ݳËÏÇÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÇó© Ùݳó»É ¿ ÙÇ µáõé г۳ëï³Ýª Áݹ³Ù»ÝÁ ÙÇ í»ñçÇÝ ÙdzÛÝ³Ï ³Ùñáó£ ܳ ³ÛÉ»õë ݳѳÝç»Éáõ« áõÅ»ñÁ í»ñ³ËÙµ³íáñ»Éáõ ï»Õ ãáõÝÇ£ г۳ëï³ÝÝ ³ÛÉ»õë é³½Ù³Ï³Ý áã ÙÇ å³ñïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ£ ²Ûɳå»ë ¹³ ÏÉÇÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ« Ñ»ï»õ³µ³ñ« Ñ³Û ³½·Ç í»ñçÁ£

Øß³ÏáõóÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñ

²ÝÃÇí »õ ³Ýѳٳñ »Ý Ù»ñ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ£ ¸ñ³Ýù áã ÙdzÛÝ ³é³ÝÓÇÝ áõ ³Ýç³ï »Ï»Õ»óÇÝ»ñ »Ý« ׳ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ½³Ý³½³Ý ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ÏáÃáÕÝ»ñ« ³ÛÉ»õ ÑÇÝ· ѳ½³ñ ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ³Û¹ ÑáÕÇ íñ³ ëï»ÕÍí³Í ³ÙñáóÝ»ñ« ù³Õ³ùÝ»ñ áõ ·ÛáõÕ»ñ« ³ÛÉ»õ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ³íáñ Ù³ïÛ³ÝÝ»ñ« áñáÝóáõÙ ³Ù÷á÷í³Í ¿ »Õ»É ÅáÕáíñ¹Ç ѳÝ׳ñÝ áõ ·Çï»ÉÇùÁ£ ØdzÛÝ Ù»Ï ËáëáõÝ ÷³ëï© ³Ûëûñ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑáõ٠ϳ Ùáï³íáñ³å»ë ³ÛÝù³Ý ѳۻñ»Ý ӻ鳷Çñ Ù³ï۳ݫ áñù³Ý áãÝã³óí»É ¿ »Õ»éÝÇ Å³Ù³Ý³Ï£ ²Ý·ÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ·³ÕïÝÇùÝ»ñ »Ý áãÝã³óí»É« Ïáñ»É-·Ý³ó»Éª Ù»½ ½ñÏ»Éáí Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³Í Ñá·»õáñ ųé³Ý·áõÃÛáõÝÇó, Ù»½ Ïïñ»Éáí Ýñ³Ýó ÙïùÇó áõ á·áõó£

ÜÛáõÃ³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñ

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí³Í ³ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç áõÝ»óí³ÍùÇ »õ ·áõÛùÇ µéݳ·ñ³íáõÙÝ áõ óɳÝÝ ëïÇå»ó í»ñ³åñ³Í ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇÝ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ½µ³Õí»É áã û ³½·³ÛÇÝ Ñ³í³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ ѳñëï³óÝáÕ »õ ³Ùñ³åݹáÕ ëï»Õͳ·áñÍ ³ß˳ï³Ýùáí« ³ÛÉ ã³ñù³ßáñ»Ý« ³Ýç³ï-³Ýç³ï ×·Ý»É Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ï³ññ³Ï³Ý ýǽÇÏ³Ï³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ£

Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý íݳëí³Íù

Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý ³éáõÙáí Ï»Ýë³ï³ñ³ÍùÇ ÏáñáõëïÁ ½ñÏ»É ¿ ѳۻñÇÝ µÝ³Ï³Ý áõ Ó»é³Ï»ñï ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÝÇß»ñÇ Ñ»ï ³Ù»ÝûñÛ³ ß÷áõÙÇóª ¹ñ³Ýáí ÇëÏ í»ñ³óÝ»Éáí Ñ³Û ³½·Ç µÝ³Ï³ÝáÝ Ñá·»õáñ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ£ ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ß³ï ѳۻñÇ Ù»ç ³é³ç³óñ»É ¿ ûñ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý µ³ñ¹áõÛÃÝ»ñ« ³½·Ç ³å³·³ÛÇ Ýϳïٳٵ ûñ³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝ« áñáß ¹»åù»ñáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ ÇÝùݳïÛ³óáõÃÛáõݪ ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ »õ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ù»ñÅáõÙ »õ ûï³ñ³·³ñáõÃÛáõÝ£

ÄáÕáíñ¹Çª ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ѳٳÛÝùÝ»ñÇ« ϳéáõÛóÝ»ñÇ »õ ջϳí³ñáõÃÛ³Ý áãÝã³óáõ٠гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ áãÝã³óí»óÇÝ áã û ëáëÏ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñ« ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹« áñÁ ѳٳËÙµí³Í »õ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ¿ñ Çñ ¹³ñ³íáñ ϳéáõÛóÝ»ñÇ ßáõñçÁ£

Просмотров: 1065 | Добавил: VAN | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
w" data-href="https://www.facebook.com/aparanblog.aparanblog" data-show-faces="true" data-width="450">

????? *:
Email:
??? *:
Կայքը ձեր լեզվով


Այլ Կայքերից

Ես Այլուր

Լայք

Բաններ

Գործընկերներ

Որոնում

Թագ
Wi-Fi հումոր ODNOKLASSNIKI.RU Պարույր Սևակ Անձնական SER Աֆորիզմներ Գվարդիոլա ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ Աղջիկամանիա Ապարանի Ֆեյսբուք սեր ՌԵՓ ԲԼՈԳԸ ԹԵ Նոր (Տեսահոլովակ) VITAMIN Արթուր Ապարան Մրցույթ HT Hayko հրդեհ Ֆիզմաթ ծխել Էմմի Հայաստան Twitter ՎԱՆ Հակոբյանի Euro 2012 արտահայտություներ Հայկական ֆուտբոլ Coca Cola Բացահայտում Մեսչյանը odnoklassniki 2012 գոլ Ֆիլմ Հարցազրույց ՀՏ Հայկո Օրվա Հիշեցում Բարսելոնա օլիմպիական Antivirus VITAMIN CLUB Լոնդոն բլոգ Messi Աշխարհ Ապարանբլոգ barca Բարսա Թոփ Ռոնալդու ՄԻՇՈ Ժամանակը Կանանց շախմատ blog Օդնոկլասնիկի ինտերնետ Apple Google հայ Ֆոտբոլ կոմիքսներ տեսանյութ կինո Կոմիքս New year news 2013 այցելու musik music երգ ok.ru Մեսսի Օրվա կադր Ռոնալդինիոն Հետաքրքիր Նեյմար Iphone 5 Ֆոտոշոփ 10 աղջիկներ New rap aparan samsung video facebook foto Ամանոր ՀԱԿՈԲՅԱՆ լուսանկարներ

Գրացումներ

Մուտք

ԲՈԼՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ ԵՆ ՎԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ © 2019