APARANBLOG.DO.AM Երեքշաբթի, 11.12.2018, 07:55
Ողջույն Гость | RSS
Մենյու

Աշխատել ՀԵշտ
 - Всё для максимальной раскрутки!

Չաթ
Для добавления сообщения зарегистрируйтесь.

Հարցեր
  
  
Գնահատեք Բլոգը
  
  
   Результат опроса Արդյունքները Все опросы нашего сайта Արխիվ
  
  
Ընդհանուր: 180  
  

Պրոֆիլ
Երեքշաբթի
11.12.2018
07:55

Вы вошли как: Гость IP Адрес: 35.175.182.106 Группа: Гости Личных сообщений:02.12.2013
Flag Counter

Այցեյություն 15.11

Главная » 2014 » Հունիս » 5 » ՃԻՇՏ ՄԱՐԴԻԿ, ՃԻՇՏ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՈՎ
19:31
ՃԻՇՏ ՄԱՐԴԻԿ, ՃԻՇՏ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՈՎ

 

ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ µáÕáùÇ Ó³ÛÝÁ, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý, »ñÏáõ ³Ý·³Ù ¿ ï»Õ ѳë»É£ ²é³çÇÝÁª »ñµ Ñݳñ³íáñ »Õ³í ϳÝË»É ïñ³ÝëåáñïÇ ë³Ï³·ÝÇ Ã³ÝϳóáõÙÁ, »ñÏñáñ¹Áª »ñµ áñáß³ÏÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ »Õ³Ý Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãá߳ϳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç §å³ñï³¹Çñ¦ µ³Õ³¹ñÇãÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ£ ÖÇßï ¿, ѳÕóݳÏÝ»ñÁ í»ñçÝ³Ï³Ý ã»Ý, »ñÏáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ¿É ëå³ëíáõÙ »Ý ÇßË³Ý³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ýáñ ѳϳ·ñáÑÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ. ³é³çÇÝ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÁ Ñ»ï ¿ ÙÕí»É, ³ñӳݳ·ñí»É ¿ »ñÏáõ ÷áùñÇÏ Ñ³Õóݳϣ ÆÝãá±í ¿ÇÝ å³Ûٳݳíáñí³Í ³Û¹ ѳÕóݳÏÝ»ñÁ£

ÆÜâà±ô ØÆÜâ ²Úê â¾ð вæàÔìàôØ

Àëï Çë (í»ñëïÇÝ ß»ßï»Ù, áñ ë³ ëáëÏ ÇÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÝ ¿, »õ ã»Ù ÷áñÓáõÙ áñ»õ¿ Ù»ÏÇÝ å³ñï³¹ñ»É), ÙÇÝã ³Ûë ã¿ñ ѳçáÕíáõ٠ѳÕÃ³Ý³Ï Ó»éù µ»ñ»É ÙÇ å³ñ½ å³ï׳éáí. å³Ñ³ÝçáÕÝ»ñÁ ³ÛÝ ã¿ÇÝ, å³Ñ³Ýç³ÍÝ»ñÝ ³ÛÝ ã¿ÇÝ, å³Ñ³ÝçÝ ¿É Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ÇÝ áã ³ÛÝ Ó»õáí£

àã ³ÛÝ Ó»õáí. »ñµ ³ëáõÙ »Ù, áñ ÙÇÝã ³Ûë å³Ûù³ñáõÙ ¿ÇÝù áã ³ÛÝ Ó»õáí, ÝϳïÇ áõݻ٠³·ñ»ëdzÛÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ£ §Æß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýï³Ý»ÉÇ »Ý£ Ø»Ýù Çß˳ݳíáñÝ»ñÇÝ ·³ÑÁÝÏ»ó ϳݻÝù, Ï·³Ù»Ýù ³Ý³ñ·³ÝùÇ ëÛáõÝÇÝ£ àã ÙÇ ÷á˽ÇçáõÙ¦, ³ëáõÙ ¿ÇÝ Áݹ¹ÇÙ³¹ÇñÝ»ñÁ£ ÊáëùÝ ÇëÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Áݹ¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿ (áñÁ, »Ã» ³ÝÏ»ÕÍ ÉÇÝ»Ù, ÙÇÝã»õ ³Ûë »ñÏáõ ѳÕóݳÏÝ ¿É ß³Ñ»É ¿ñ Ç٠ѳٳÏñ³ÝùÁ) »õ áã û ³ÛÝ Ãí³óÛ³É áã Çß˳ݳٻï áõÅ»ñÇ, áñáÝó ³Ý·³Ù ã³Ï»ñï³íáñ Áݹ¹ÇÙáõÃÛáõÝ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ »ë ³Ýí³Ý»É£ ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³ÛëåÇëÇ »ÉáõÛÃÝ»ñÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ÇÝ ÝáõÛÝÏ»ñå, ¹ñ³Ýó ¹»Ù å³Ûù³ñ»ÉÇë ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù»ç Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ã¿ÇÝ ¹ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ËáëùÁ ÏÛ³ÝùÇ áõ Ù³Ñí³Ý Ù³ëÇÝ ¿£

àã ³ÛÝ. ѳÛïÝÇ ¿ª »Ã» å³Ñ³ÝçáõÙ »ë ³Ù»Ý ÇÝã, ³å³ ÇÝù¹ ³ñ¹»Ý ÷á˽ÇçÙ³Ý ï»Õ ã»ë ÃáÕÝáõÙ. ϳ°Ù ³Ù»Ý ÇÝã, ϳ°Ù áãÇÝ㣠лïá±£ ÆÝãå»ë óáõÛó ¿ ï³ÉÇë í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ å³Ûù³ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, å³Ñ³ÝçáÕÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñíáõÙ »Ý áãÝãáí£ Æß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ó»éÝïáõ ¿, Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ áõÅ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿É, Áëï Çë, ÁݹáõÝ»ÉÇ ï³ñµ»ñ³Ï ¿£ ØÇßï ¿É Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñ¹³ñ³Ý³É. §Ø»Ýù ÷áñÓ»óÇÝù, µ³Ûó ³Ûë ³Ý·³Ù ãëï³óí»ó, áñáíÑ»ï»õ…¦… ºí ϳñáÕ »Ý Ý»ñϳ۳óÝ»É ï³ñµ»ñ å³ï׳鳵³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñª û° Ý»ñùÇÝ, û° ³ñï³ùÇÝ£ ²Û¹ ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñÁ Ùï³ó³ÍÇÝ áõ ÑݳñáíÇ ã»Ý£ γÝ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, µ³Ûó ¹ñ³Ýù ϳñ»ÉÇ ¿ ßñç³Ýó»É, ³ë»Ýù, Ùdzݷ³ÙÇó ³Ù»Ý ÇÝã ãå³Ñ³Ýç»Éáõ ·Ýáí, µ³Ý³Ïó»Éáõ ï»Õ ÃáÕÝ»Éáí£ âÇ Ï³ñ»ÉÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÷³ÏáõÕÇ Ùïóݻɣ ä³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý ã³÷³½³Ýó ¹³Å³Ý£

àã Ýñ³Ýù. ã¿, ÇÝã Ëáëù, Ñ»Ýó Ýñ³Ýù ¿ÇÝ å³Ñ³ÝçáõÙ£ ê³Ï³ÛÝ µáÉáñÁ ã¿ÇÝ Ù»Ïï»Õí»É£ ºñµ å³Ûù³ñÇ »Ý ¹áõñë ·³ÉÇë ÙdzÛÝ Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÝ áõ ÅáÕáíáõñ¹Á, ѳÕóݳÏÁ »ñ³ß˳íáñí³Í ã¿£ ÆëÏ á±õñ ¿ ÙÝáõÙ ¿ÉÇï³Ý, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ë»ñáõóùÁª Ùï³íáñ³Ï³Ý, ·áñͳñ³ñ í»ñݳ˳íÁ£ Üñ³Ýù ëáíáñ³µ³ñ µáÕáùáÕÝ»ñÇ ß³ñù»ñáõÙ ã»Ý£ ÈÇÝáõÙ »Ý ÙÇ ù³ÝÇëÁ, µ³Ûó ³Û¹ù³ÝÁ µ³í³ñ³ñ ã¿£ Þ³ï ùÇã ¿£ ºí ³Ûëï»Õ »ñÏáõ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ Ï³. ϳ°Ù г۳ëï³ÝáõÙ áã ÙÇ í»ñÝ³Ë³í ¿É ãϳ, ϳ°Ù ³ÛÝù³Ý í³Ë»ó³Í ¿, áñ µ»ñ³ÝÁ çáõñ ¿ ³é»É£

ÆêÎ ÆÜâà±ô ÐÆز êî²òìºò

Ü³Ë ³ë»Ýù, áñ ³Ûë ³Ý·³Ù ¿É ¹»é ѳñó»ñÁ í»ñçÝ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ ã»Ý ëï³ó»É£ ø³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝáõÙ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ïñ³ÝëåáñïÇ ë³Ï³·ÇÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ, ³Ý·³Ù ÏñÏݳå³ïÏ»Éáõ áõÕÇÝ»ñ ÷Ýïñ»É, ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÝ ¿É, ³ÝÏ³Ë ê³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÇó, ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ §å³ñï³¹Çñ¦ µ³Õ³¹ñÇãÇó ãÑñ³Å³ñí»Éáõ ÷áñÓ»ñ ³Ý»É£ àõ ¹»é ѳÛïÝÇ ã¿, û áí áõÙ ÏѳÕÃÇ£ γ٠ûñ»ÝùÁ Ïí»ñ³Ý³Û»Ý, ϳ٠(Ù»½ Ùáï ³Ù»Ý ÇÝã Ñݳñ³íáñ ¿) ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý áñáß Ï»ï»ñ Ï÷á˻ݣ ²Û¹áõѳݹ»ñÓ É³í³ï»ëáñ»Ý áõ½áõÙ »Ù ѳí³ï³É, áñ ëñ³Ýù Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ×Ç·»ñÝ »Ý£ ä³Ûù³ñÁ å»ïù ¿ ß³ñáõݳϻÉ, »õ ѳÕóݳÏÝ ³ñ¹»Ý Ùáï ¿£ ´³Ûó »õ ³ÛÝå»ë£ ÆÝãá±õ ³Ûë ³Ý·³Ù ѳçáÕí»ó£ àñáíÑ»ï»õ

¶àðÌÆ ²Üò²Ü кÜò Üð²Üø

àõÕ»í³ñÓÇ å³ñ³·³ÛáõÙ áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó ³ÙµáÕç ÅáÕáíáõñ¹Á£ سñ¹ÇÏ Ññ³Å³ñí»óÇÝ 100 ¹ñ³ÙÇó ³í»ÉÇ í׳ñ»Éáõó, ÇëÏ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïÁ ãÝ»ñϳ۳óÝáÕ Ñ³ÛïÝÇ ß³ï áõ ß³ï ·áñÍÇãÝ»ñ Çñ»Ýó ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñáí ëÏë»óÇÝ ³Ýí׳ñ ï»Õ³÷áË»É-ï»Õ ѳëóÝ»É ³ÝͳÝáà ٳñ¹Ï³Ýó, å³ï³Ñ³Ï³Ý ³Ýóáñ¹Ý»ñÇ£

ä³ñï³¹Çñ Ïáõï³Ï³ÛÇÝÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ·áñÍÇ ·ÉáõË ³Ýó³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ÇÝï»É»Ïïáõ³ÉÝ»ñÁ£

ä²Ð²ÜæܺðÀ ØƲܶ²Ø²ÚÜ Ðêî²Î ¾ÆÜ

Æ ¹»å, ë³ ß³ï ϳñ»õáñ ·áñÍáÝ ¿£ ä³Ñ³ÝçáõÙ ¿ÇÝ ãóÝϳóÝ»É ë³Ï³·ÇÝÁ »õ ÉÇáíÇÝ ÑÇÙݳíáñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó å³Ñ³ÝçÁª Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ѳßí³ñÏ-÷³ëï³ñÏÝ»ñ£ ºñµ ͳ·»óÇÝ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ-Ï»Ýë³Ãá߳ϳÛÇÝ ËݹÇñÝ»ñÁ, å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ ÏñÏÝí»ó£ ¸³ñÓÛ³É Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ý ÷³ëï³ñÏÝ»ñ£ ÖÝßáõÙ ¿ñ ·áñͳ¹ñíáõÙ, µ³Ûó ëå³éݳÉÇùÝ»ñ ã¿ÇÝ ÑÝãáõÙ£ ä³ñ½³å»ë ϳñ ãµ³ñÓñ³Ó³ÛÝí³Í ëå³éݳÉÇù (Áëï Çëª ë³ ³í»ÉÇ ³½¹»óÇÏ ¿). »Ã» ß³ñáõݳÏí»Ý ѳϳë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñÁ, ÏÃáÕÝ»Ýù, ÏÑ»é³Ý³Ýù£ Ø»½ª »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇë, ³Ù»Ý ï»Õ ¿É ÏÁݹáõݻݣ

²ì²Ü¸²Î²Ü ø²Ô²ø²Î²Ü Àܸ¸ÆØàôÂÚàôÜÀ òàôò²´ºðºò ¼êäì²ÌàôÂÚàôÜ

²Ûᣠ¼³ñٳݳÉÇáñ»Ý, Áݹ¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É óáõó³µ»ñ»ó Ïáé»ÏïáõÃÛáõÝ£ ´³ó³Ñ³Ûïáñ»Ý ã¿ñ ÙÇç³ÙïáõÙ, ã¿ñ ÷áñÓáõ٠ջϳí³ñ»É ß³ñÅáõÙÁ, µ³Ûó »õ Ó»éùÁ ½³ñÏ»ñ³ÏÇÝ ¿ñ å³ÑáõÙ, û·ÝáõÙ ¿ñ ³é³Ýó Çñ Ñáí³Ý³íáñãáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹ñ»Éáõ£ Àݹ¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ µáÕáùáÕÝ»ñÇ ÃÇÏáõÝùÇÝ »õ ³Û¹åÇëáí ÃáõÛÉ ã¿ñ ï³ÉÇë, áñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñí»Ý ÏáåÇï ù³ÛÉ»ñÇ ¹ÇÙ»Éáõ ·³ÛóÏÕáõÃÛ³ÝÁ£ ºí, áñ ÝáõÛÝå»ë ß³ï ½³ñٳݳÉÇ ¿, »ñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É Çñ»Ýó ½³ñٳݳÉÇáñ»Ý ½áõëå å³Ñ»óÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ûå»ï

àðàÞ Üð´ºð²Ü¶Üºð βÜ

²í»ÉÇ ×Çßï, Ýñµ»ñ³Ý·Ý»ñÁ ß³¯ï »Ý£ àõ »Ã» ÷áñÓ»Ýù µáÉáñÁ Ý»ñϳ۳óÝ»É, Ïëï³óíÇ Çñ³ñ³Ù»ñÅ Ùïù»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙ, »õ ³ë»ÉÇùÝ Çñ ÇÙ³ëïÁ ÏÏáñóÝÇ, ÇëÏ ¹³ ³Ù»Ý»õÇÝ ¿É Ù»ñ µáõÝ Ýå³ï³ÏÁ ã¿£

Աղբյուր՝tert.am

Просмотров: 677 | Добавил: VAN | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

????? *:
Email:
??? *:
Կայքը ձեր լեզվով


Այլ Կայքերից

Ես Այլուր

Լայք

Բաններ

Գործընկերներ

Որոնում

Թագ
Wi-Fi հումոր ODNOKLASSNIKI.RU Պարույր Սևակ Անձնական SER Աֆորիզմներ Գվարդիոլա ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ Աղջիկամանիա Ապարանի Ֆեյսբուք սեր ՌԵՓ ԲԼՈԳԸ ԹԵ Նոր (Տեսահոլովակ) VITAMIN Արթուր Ապարան Մրցույթ HT Hayko հրդեհ Ֆիզմաթ ծխել Էմմի Հայաստան Twitter ՎԱՆ Հակոբյանի Euro 2012 արտահայտություներ Հայկական ֆուտբոլ Coca Cola Բացահայտում Մեսչյանը odnoklassniki 2012 գոլ Ֆիլմ Հարցազրույց ՀՏ Հայկո Օրվա Հիշեցում Բարսելոնա օլիմպիական Antivirus VITAMIN CLUB Լոնդոն բլոգ Messi Աշխարհ Ապարանբլոգ barca Բարսա Թոփ Ռոնալդու ՄԻՇՈ Ժամանակը Կանանց շախմատ blog Օդնոկլասնիկի ինտերնետ Apple Google հայ Ֆոտբոլ կոմիքսներ տեսանյութ կինո Կոմիքս New year news 2013 այցելու musik music երգ ok.ru Մեսսի Օրվա կադր Ռոնալդինիոն Հետաքրքիր Նեյմար Iphone 5 Ֆոտոշոփ 10 աղջիկներ New rap aparan samsung video facebook foto Ամանոր ՀԱԿՈԲՅԱՆ լուսանկարներ

Գրացումներ

Մուտք

ԲՈԼՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ ԵՆ ՎԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ © 2018